Co je to Akáša

Akáša podle Edgara Cayceho

Akášické záznamy uchovávají vše, co člověk udělal během koloběhu reinkarnací, a to nejen činy, ale i pouhé myšlenky nebo emoce.

Představa těchto záznamů se vyskytuje v mnoha kulturách. Činy jedince jsou
podle legend a svatých písem uchovávány, aby byly jedinci rekapitulovány v říši smrti. Tahle představa se vyskytuje stejně tak v křesťanském jako v
hinduistickém náboženství, a nejen v nich.

V hinduismu slovo "ákáša" (akáša) znamená esenci, pátý element - éter, v
sánskrtu znamená "prostor", v hindu a dalších indických jazycích "nebe".
Staroindické tajné nauky uvádějí, že ákáša je počátkem a koncem všeho, z ní vše vychází a tam se vše vrací.

Přístup do éterické knihovny, která je neustále automaticky aktualizována,
měly vždy jen vyvolené osoby, většinou jasnovidci. Jedním z nich byl Američan Edgar Cayce (1877-1945). Ten však tvrdil, že se k nim může dostat každý a že takový je dokonce úkol lidstva, aby se každý jedinec seznámil s tím, co je v Boží knihovně o něm napsáno a poučil se z toho do budoucnosti. Cayce říkal, že čerpá mnoho informací právě z ákášických záznamů. Sám knihy nepsal, ale našli se spolupracovníci a následovníci, kteří na základě jeho výpovědí shrnuli některá zajímavá témata. Ákášické záznamy jsou jedním z takových témat.

Definice

Cayce popsal "ákášické záznamy" takto: "V čase a prostoru jsou
zaznamenávány myšlenky, skutky, činnosti bytosti. Tyto záznamy jsou často
nazývány Boží knihou vzpomínek." Výklady nepopisují jenom minulost, je v
nich obsažena také přítomnost a dokonce jisté vyhlídky do budoucnosti. Každý člověk píše svými myšlenkami, skutky a kontakty s okolním světem svůj vlastní životní příběh, přičemž si sám volí cestu a spoluvytváří svou budoucnost každým svým rozhodnutím, říkal Cayce.

Smysl ákášických záznamů

Jejich posláním je, abychom nezapomněli svoji minulost a mohli se z ní
poučit. Napomáhají tak našemu duchovnímu a duševnímu růstu.

Akáša má formu psanou, obrazovou i symbolickou a záznamy jsou výrazem
božských sil pocházejících od samotného Boha-Otce v materiální sféře. S velkou částí informací obsažených v záznamech týkajících se lidského chování se setkáváme v umění, literatuře, písmu, pověstech, mýtech a legendách. Tyto příběhy někdy popisují příběh samotného lidstva.

Cayce tvrdí, že na počátku Stvoření tvořily lidské duše se Stvořitelem jeden
celek. Potom duše dostaly svobodnou vůli, která lidem umožnila, aby si
vybudovali vlastní identitu. V průběhu toho procesu se lidé od Boha vzdálili a
nyní ho hledají. Tento vztah je osudem člověka.

                    

Akaša neboli kosmická paměť je pojem na který narazí každý při četbě esoterické literatury. Moderní definice akaši je, že je to jisté univerzální energoinformační pole, kde jsou zaznamenány informace o všech událostech, osobách, věcech i myšlenkách všech lidí existujících v minulosti, až do okamžiku přítomnosti a možná i pravděpodobný průběh budoucnosti vyplývající ze všech minulých událostí. Někdy se proto nazývá "Kronika lidstva", do které je zaznamenáváno vše, co se děje. Bohužel přístup k těmto informacím mají jen někteří jasnovidci, kteří se dovedou napojit na toto pole a čerpat potřebné informace. Akašu nelze zachytit fyzikálními přístroji a informace lze získávat výhradně mentální cestou. Samotné slovo "Akaša" pochází z hinduistické filosofie, kde významově odpovídá jedné z forem "éteru" - základní substance. Záznam je do něho prováděn pomocí jakési rezonance. Staroindické tajné nauky uvádějí, že Akaša je počátkem a koncem všeho, z ní vše vychází a tam se vše vrací. V jistém smyslu to tedy odpovídá i představě Boha, který je vším. Lze předpokládat, že Akaša úzce souvisí s našim duchovním tělem, které rovněž obsahuje informace ukládané během našeho života. Vzhledem ke komplexním informacím, které Akaša obsahuje však musí být obsažena i v dalších vyšších éterických tělech. Člověk se totiž svými duševními obaly přímo zúčastňuje na čerpání informací z éterické, astrální i mentální sféry. Na každé z těchto úrovní se tvoří akašické záznamy činnosti, pocitů a myšlenek člověka. V současnosti se problémy záznamu informací v neviditelné substanci zabýval anglický biochemik Rupert Sheldrake, který ji nazývá morfogenetické pole. Toto pole dokáže působit mimo čas a prostor. Podle Sheldrakea je celá příroda řízena "programy" obsaženými v tomto poli, které jsou neustále doplňovány a zdokonalovány.

Ten kdo dokáže číst v akaši nejčastěji narazí na události, které byly doprovázeny velkými emocemi a energií. Proto jsou obvykle viděny války a živelní pohromy. Je však třeba říci, že proroci a jasnovidci vidí vždy pouze pravděpodobnou budoucnost a to ještě obvykle tu nejhorší variantu, protože ta má největší energii a negativní budoucnost se vždy dá změnit nebo zmírnit. Každé takové proroctví je možné brát jako varování. Jak vlastně vzniká akašický záznam? Když nastane jakákoli událost, tak se děj zapíše automaticky jednak do éterického těla jednajících a zároveň do databáze záznamů éterické sféry Země. Událost je zachycena se všemi podrobnostmi, jako film, včetně pocitů jednajících. Při jasnovidném vhledu do éterické akaši jsou vidět jen jakési němé ploché obrazy bez pocitů a myšlenek. Teprve v astrální sféře se zaznamenávají pocity, emoce a vášně spojené s činy. Negativní záznamy se vzájemně posilují a ve zpětné vazbě se vracejí ke svému původci. V astrální sfére se zaznamenávají pocity a emoce, v mentální sférě se zaznamenávají myšlenky a ideje spojené s nějakou událostí.

Každá událost na Zemi se zapisuje současně do všech tří úrovní energoinformačních polí - do éterické, astrální a mentální. Zároveň se všechny děje zaznamenávají i do příslušných vyšších těl lidí (éterické, astrální, mentální), kteří se účastní dané události. Konkrétní realizaci zápisu záznamů do akaši a do těl lidí vykonávají andělé, specializovaní na tuto činnost a řídící se podle zákona absolutní spravedlnosti.

Mimo jasnovidců, kteří se dokáží napojit na Akašu a čerpat z ní už během života ve fyzickém těle, se s akašou určitým způsobem setká každý člověk, který projde bránou smrti. Bezprostředně po smrti fyzického těla se člověk nachází v přechodovém stavu, kdy k němu přistupuje anděl mající na starosti zápis činů jeho života do éterického těla a přistupuje k němu s tzv. knihou života, kde se mu odvíjí zpětně film jeho života se všemi podrobnostmi na které už dávno zapomněl. Člověk je tak konfrontován se svými dobrými i zlými skutky bez příkras, jakoby z pohledu třetí osoby. Poté, když jsou záznamy prohlédnuté, jsou andělem přidány do akašické knihovny k ostatním záznamům dějin celého lidstva, která se nachází v éterické sféře. Éterické tělo člověka je rozpuštěné do vesmírného éteru a on postupně ztrácí pozemské vzpomínky a přechází do astrální sféry. V astrální sféře je člověk konfrontován se svými činy ve velmi silné podobě. To co činil druhým zle, co cítil, jaké negativní emoce vysílal během života na Zemi, se mu vrací v opačném vztahu jako oběti, a tak každý prožívá svůj očistec. Přitom duši provází její anděl strážný, který komentuje jednotlivé negativní události jejího života, které právě prožívá, tak aby člověk pochopil jejich smysl a upřímně jich litoval. Prožitky člověka v astrální sféře jsou rovněž zaznamenány a přidány do akašických záznamů astrální sféry. Po prožití astrálního očistce je duše zbavena i astrálního těla a přechází do mentální sféry. V mentální sféře jsou zase prožívány myšlenky člověka, jako živé děje, tak že jsou mu ukazovány jednak nádherné vzory ušlechtilých myšlenek, kterými se duše uchvacuje a naplňuje, ale když měl člověk během života na Zemi zlé myšlenky,  tak vidí velmi málo nebo nic. V mentální sféře se záznamy myšlenek člověka také předávají příslušným andělem k ostatním akašickým záznamům mentální sféry.

Ze všech akašických záznamů z jednotlivých sfér se vytvoří kopie, které se přenesou do kauzální sféry, ve které se podle nich vytvoří nové kauzální (karmické) tělo duše, které si člověk vezme s sebou do nové inkarnace na Zemi. Můžeme říci, že akaša takto plní dvojí funkci, jednak vytváří záznam minulého života člověka, jako podklad pro jeho karmu v budoucím vtělení a dále vytváří záznam dějin světa jako podklad pro budoucí karmu Země.

Do akaši se mohou podívat lidé, kteří mají vyvinuté jasnovidné schopnosti, buď získané jako dar z minulých životů nebo vypěstované určitými duchovními cvičeními. V podstatě je možné pro každého člověka tyto schopnosti si vypěstovat už během jediného života, ale pravidlo je takové, že dosáhnutí těchto schopností by nemělo být cílem, ale vedlejším produktem celkového mystického vývoje člověka, darem za jeho námahu, který má být použit jen na konkrétní pomoc jednotlivcům nebo celému lidstvu. Právě v této oblasti se dělají velké chyby, když mnoho morálně slabších jasnovidců hledá nějakou historickou nebo duchovní osobnost (např. velmi často Ježíše) a naráží v astrální sféře na akašický záznam Ježíše, který s nimi komunikuje jako živý a tito jasnovidci ho považují za živého ducha a ptají se ho na různé informace. Kdyby však viděli výše až do kauzální sféry, zjistili by, kde se jeho "já" skutečně nachází, a že je tedy úplně jinde. Mnoho takto získaných informací, hlavně channellingovým způsobem, je v důsledku záměny konkrétní osoby za její akašický záznam takto deformováno a nepřesné a nepravdivé údaje uvádějí lidi do nepravdy a zmatku. Kvalitním viděním akaši se dá pomáhat lidem při vysvětlování jejich životních problémů, pramenících z osudových situací minulých životů nebo jako podklad pro duchovní výzkum dějin lidstva a vesmíru. Ten kdo se pokouší o jasnovidný výzkum, by měl mít hluboké znalosti historie, psychologie, kultury, astronomie a hlavně mít kladné a silné morální vlastnosti, aby dokázal rozlišit klam od pravdy, podstatné od nepodstatného, a tak poskytnout pravdivé a užitečné informace.

Zázrak být Ženou PDF zdarma

Co je Akáša